Our Team’s Route
 
Countries we plan to travel through:
                    -United Kingdom
                    -France
                    -Belgium
                    -Germany
                    -Czech Republic
                    -Austria
                    -Hungary
                    -Romania
                    -Bulgaria
                    -Turkey
                    -Georgia
                    -Azerbaijan
                    -Turkmenistan
                    -Uzbekistan
                    -Kyrgysztan
                    -Kazakhstan
                    -Russia
                    -Mongolia
                    -China
 
 
 
 
YAKsi TAXi